اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره انجمن
qodef-team-image
دبیر و عضو هیئت مدیره
محمدحسین نخ‌چی

Stringchi@gmail.com

qodef-team-image
بازرس اصلی
شهرام مقصودی

Lirushahram@gmail.com

qodef-team-image
عضو هیئت مدیره
جاوید مقدمی
qodef-team-image
مدیر داخلی انجمن
زهراسادات موسوی

zpanaht@gmail.com

qodef-team-image
نایب رئیس
محمد عیوضی

mohammadeyvazi186@gmail.com

qodef-team-image
بازرس اصلی
حامد تأملی

h.taammoli@gmail.com

qodef-team-image
عضو علی البدل هیئت مدیره
شایان فروزنده دل
qodef-team-image
رئیس هیئت مدیره
غلامرضا هریک دیزجی
qodef-team-image
خزانه‌دار و عضو هیئت مدیره
محسن رجبی

mrajabee@gmail.com

qodef-team-image
عضو علی البدل هیئت مدیره
علی سروش