اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره انجمن
qodef-team-image
دبیر و عضو هیئت مدیره
محمدحسین نخ‌چی

Stringchi@gmail.com

qodef-team-image
بازرس اصلی
سعید شادروانان

shadravanan@chmail.ir

qodef-team-image
عضو هیئت مدیره
جاوید مقدمی
qodef-team-image
مدیر داخلی انجمن
زهراسادات موسوی

zpanaht@gmail.com

qodef-team-image
عضو علل البدل
علی سروش
qodef-team-image
نایب رئیس
محمد عیوضی

mohammadeyvazi186@gmail.com

qodef-team-image
بازرس اصلی
حامد تأملی

h.taammoli@gmail.com

qodef-team-image
عضو علی البدل
شایان فروزنده دل
qodef-team-image
رئیس هیئت مدیره
غلامرضا هریک دیزجی
qodef-team-image
خزانه‌دار و عضو هیئت مدیره
محسن رجبی

mrajabee@gmail.com

qodef-team-image
بازرس علی البدل
هادی اسماعیلی

Hadi_esmaeely@yahoo.com